Skip to main content

Çocukların başka bir kuruma sevk edilmesine karar verilmesi halinde çocuğun yüksek yararı ve katılım hakkının gözetilmesini, çocukların yakınlarının bulunduğu illerdeki kurumlara sevk edilmesinin tercih edilmesini, sevk sürecinden ebeveynlerinin/bakım verenlerinin/vasilerinin ve avukatların haberdar edilmesini,  Deprem bölgesinde olup olmadığı fark etmeksizin hapishanelerde tutulan ve depremden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen tüm çocuklara gerekli profesyonel psiko-sosyal desteğin sağlanmasını, her çocuk için rapor ve takip sürecinin işletilmesini,  Tüm bu adımlar atılırken afetten etkilenmiş kurum çalışanlarının da çocuklarla doğrudan temas halleri gözetilerek, esenlikleri için gerekli tedbirlerin alınmasını,  Depremden zarar gören kurum personel ve uzman sayısının fazla olması halinde çocuklara yönelik hizmetlerin aksamaması için ek görevlendirmelerin ivedilikle yapılmasını,  Çocukların iyilik hallerinin gözetilmesi için tahliye ve psiko-sosyal destek aşamalarında gönüllü uzmanlar, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile işbirliği yapılmasını, bu kişi ve kuruluşların sürece aktif katılımlarının sağlanmasını,  Acilen hapishanelerin ve çocukların, deprem nedeniyle içinde bulundukları güncel durum hakkında açıklama yapılmasını, afet yönetimi kapsamında hapishanelerde atılacak adımlardan tüm kamuoyunun düzenli haberdar edilmesini, Türkiye Barolar Birliği ve ilgili alt kurullarından, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve ilgili alt komisyonlarından, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’ndan, Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan;  Bütün bu sürecin çocuğun yüksek yararı doğrultusunda ilerleyebilmesi için izleme ve denetleme sorumluluğunu yerine getirmesini, Tüm sürecin şeffaf ve kamuoyu bilgilendirilerek yürütülmesini, Bütün aşamalarda çocukların ebeveynlerinin/vasilerinin/bakım verenlerinin ve avukatlarının bilgilendirilmesini, Hapishanelerdeki tüm çocukların yüksek yararının gözetilerek, tüm taleplerin acilen gerçekleştirilmesini talep ediyoruz.