Skip to main content

Nasıl Bir Araya Geldik? 

Biz Türkiye’de çocuk hakları alanında çalışma deneyimi olan gönüllülerden oluşan Afet-Çocuk Sivil Koordinasyon Ekibiyiz. 

6 Şubat’ta yaşanan ve 10 ili (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) etkileyen depremlerin ardından bir araya geldik. Ekipte çocuk hakları alanında çalışan yüzü aşkın aktivist ve meslek uzmanı bulunuyor. 

Amacımız: Afet sürecinde çocukların iyi ve güvende olmasının sağlanması ve çocuk haklarının korunmasına yönelik çalışmaları kamu kurumlarıyla, ulusal/ yerel ağlarla ve uluslararası kurumlarla iletişim içinde yürütmek. 

Önceliğimiz: Afet ve krizler sonrası çalışmalar yürüten tüm kurum, kuruluşlar, profesyoneller ve gönüllüler için çocukları gözeten hak temelli pratik bilgiler, içerikler ve araçlar üretmek; olanaklar dahilinde afet veya krizin yaşandığı alanlarda çalışmalar yapmak.

Önceliğimiz:

Afet ve krizler sonrası çalışmalar yürüten tüm kurum, kuruluşlar, profesyoneller ve gönüllüler için çocukları gözeten hak temelli pratik bilgiler, içerikler ve araçlar üretmek; olanaklar dahilinde afet veya krizin yaşandığı alanlarda çalışmalar yapmak.

Nasıl Çalışıyoruz?

Farklı konularda çalışma grupları oluşturarak çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Çalışma Konularımız

Aranan/refakatsiz çocuklar, mahpus çocuklar, psikososyal destek, güçlenme, hukuki destek, geçici barınma alanları

Çalışma Gruplarımız

 

Aranan/Refakatsiz Çocukların Takibi ve İzlenmesi:

Aranan/refakatsiz çocukların iyiliğinin/güvenliğinin sağlanması ve tüm çocukların akıbetinin hızla belli olması amacıyla izleme çalışması yapar, kamuoyunu bilgilendirir ve işbirlikleri geliştirir.

 • Aranan/refakatsiz çocuklara dair ilanları takip eder ve bu ilanlardaki bilgileri teyit ederek çocuk güvenliği ilkeleri doğrultusunda kayda geçirir.
 • Çocukların takibi, bulunması ve korunması için resmi kurumlarla iletişim ve işbirliği kurar.
 • Aranan/refakatsiz çocukların durumuna ve mevcut sistemin işleyen-işlemeyen yönlerine dair bilgi notları hazırlar ve kamuoyu ile paylaşır.
 • Detaylı izleme-değerlendirme çalışmaları yürütür.

Çocuk Mahpuslar:

Afet döneminde hapishanelerde olan çocukların güvenliği ve iyilik hallerinin gözetilmesi için;

 • Çocuk hakları temelinde talepler hazırlar.
 • Sorunları ve talepleri ilgili kamu kurumlarına yöneltir.
 • İlgili kamu politikalarını ve alınan/alınmayan önlemleri takip eder.
 • Sorunları ve talepleri yaygınlaştırarak görünür kılar.
 • Kamu kurumlarıyla bu doğrultuda yazışma/görüşme yapar.

Psiko-sosyal destek çalışmaları güçlendirme:

Deprem bölgesinde veya depremden etkilenenlerin geçici veya kalıcı yerleştikleri diğer yerlerde yapılan/yapılması planlanan psiko-sosyal çalışmaları desteklemek amacıyla iki alt grup üzerinden çalışmalarını yürütür. Kaynak Alt Grubu psikososyal çalışmaları destekleyecek bilgi, belge, kaynak derlemesi yaparak erişilebilir hale getirir ve bilgilendirmelere dair içerikler oluşturur. Sahayı Destekleme Alt Grubu ise sahada yapılan/yapılması planlanan çalışmalarla ilgili destek taleplerini izleyip öncelikli olarak koordinasyon içinden olmak üzere kaynak kişi ve kurumlara yönlendirerek destek vermeye çalışır.

 • Depremden doğrudan ve/ya dolaylı etkilenen çocuklara, çocukların bakım verenlerine ve çocuklarla çalışanlara yönelik hak temelli iletişim ve destek süreçlerinin oluşumuna katkıda bulunur.
 • Konuyla ilgili çocuk hakları temelli mevcut içeriklerin bir araya getirilmesini ve erişimini kolaylaştırır.
 • Sahadan gelen ihtiyaçlar doğrultusunda çocuk hakları temelli psiko-sosyal içeriklerin hazırlanmasını ve paylaşılmasını sağlar.
 • Sahada yapılan/yapılması planlanan psiko-sosyal çalışmalarda eğitim, danışmanlık vb konulardaki ihtiyaçların giderilmesine doğrudan veya yönlendirme yaparak katkıda bulunur.

Hukuki destek: 

 • Çocuk alanında çalışan avukatlardan oluşur.
 • Diğer çalışma gruplarının faaliyetlerinde ihtiyaç olduğu anda gerekli hukuki desteği sunar.
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat dahilinde bilgilendirici duyurulara dair gerektiğinde bilgi notları ve içerikler hazırlar.
 • Çocuk hakkı ihlalleri bağlamında yürütülen hukuki savunuculuk konusunda diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar.

Çocuk Odaklı Barınma Alanları:

 • Afet alanlarında kurulan geçici barınma alanlarının çocuk haklarını gözetecek şekilde kurulması için yönergeler hazırlar ve süreci takip eder.
 • Geçici barınma alanlarının çocuklara ve ihtiyaçlarına uygunluğunun izlenebilmesi için gösterge seti/kontrol listesi hazırlar ve bu listeleri yaygınlaştırır.
 • Saha izlemelerinde bulunur ve yapılan izlemelerin raporlaştırılmasını sağlar. 
 • Çocuklar için oluşturulan mekânların Çocuk Dostu Alan perspektifi ile tasarlanması ve sürdürülebilmesi için bilgi notları ve kaynak listeleri oluşturur ve sahadaki uygulamaları takip eder.

İzleme: 

Çocukların öncelikli olarak deprem alanlarındaki genel durumunu çocuk hakları temelli göstergeler üzerinden mikro ve makro düzeyde izlemek için çalışır. Alt çalışma grupları ile farklı temalara yönelik izleme faaliyeti yürütür. Aktif olan iki alt çalışma grubu Eğitim İzleme ve Saha İzleme gruplarıdır. Eğitim İzleme alt grubu, eğitim alanında alınan kararları, yapılan uygulamaları ve çocukların eğitime erişim durumlarını izler. Saha İzleme alt grubu ise, depremden etkilenen çocuklara dair deprem ve göç illerinde olan durumu, sahada bulunan kişilerin izlenimlerini toplayarak ve sivil toplum örgütlenmelerinin raporlamaları aracılığıyla izler.

Uluslararası Kuruluşlar ve Kamu Kurumları ile İlişkiler:

Deprem bölgesindeki çocuklar başta olmak üzere, Türkiye’deki tüm çocukların insan haklarının hayata geçirilmesinde, korunmasında ve hak ihlallerinin önlenmesinde yükümlülüğü bulunan kamu kurumları ve uluslararası insan hakları standartlarının uygulanması, izlenmesi ve raporlanması ile görevlendirilmiş uluslararası kuruluşları diyalog halinde ve/veya işbirlikler kurarak harekete geçirmeyi amaçlar.

Durum tespiti yapılırken, ihtiyaçlar belirlenirken, hizmet sunumu planlanırken ve uygulamalar sırasında çocuk haklarını ve çocukların iyi olma halini odağa alma konusunda uluslararası kuruluşlar ve kamu kurumları ile iletişim halinde ve eşgüdümlü hareket eder.

Savunuculuk ve Acil Eylem:

Depremlerin ardından çocukların maruz bırakıldığı hak ihlallerini görünür kılmaya, bunlara karşı hukuk, kamuoyu yaratma  ve diyalog yoluyla etkili savunuculuk ve acil müdahale stratejileri geliştirmeye ve uygulamaya katkıda bulunmayı amaçlar.

Grup; Koordinasyonun diğer çalışma gruplarının gündemine aldığı konulara ilişkin gruplarla eşgüdümlü şekilde çalışır, öneriler geliştirir. Farklı uzman kişi ve kurumlardan destek alır. Ayrıca süreçte Koordinasyonun odaklanması gerektiğini düşündüğü konuları Koordinasyonun gündemine taşır, savunuculuk ve acil müdahale stratejileri geliştirir, uygular.